Wallabies

Wallabies graze in the early morning. Booyong